دستورالعمل اجرایی ماده 90 قانون تامین اجتماعی

دستورالعمل اجرایی ماده 90 قانون تامین اجتماعی
لزوم انجام معاینات بدو استخدام توسط کارفرما و پیامدهای ناشی از عدم انجام این الزام قانونی .
ادامه مطلب

موارد قانونی الزام انجام معاینات بدو استخدام

موارد قانونی الزام انجام معاینات بدو استخدام
ماده 90 قانون تامین اجتماعی
ماده 92 قانون کار
ادامه مطلب

آزمایش خون

آزمایش خون یک روند مربوط به علوم آزمایشگاهی است که بر روی یک نمونه خونی گرفته شده از سیاه‌رگ، سرخ‌رگ و یا مویرگ انجام می‌شود.
ادامه مطلب

معاینات بدو استخدام

اهداف معاینات قبل از استخدام
ادامه مطلب

الزام انجام معاینات ادواری

انجام معاینات دوره ای شغلی یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی است که بر اساس ماده 92 قانون کار، انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.
ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی ماده 90 قانون تامین اجتماعی

لزوم انجام معاینات بدو استخدام توسط کارفرما و پیامدهای ناشی از عدم انجام این الزام قانونی .
ادامه مطلب