۱۳۹۵/۸/۲۸ جمعه
(3)
(0)
معاینات بدو استخدام
معاینات بدو استخدام

این معاینات قبل از اشتغال کارگر باید انجام پذیرد . در واقع وضعیت سلامتی کارگر و توانائی های وی برای کار مورد نظر توسط پزشک طب کار مورد بررسی قرار می گیرد که آیا کارگر از نظر جسمی و روحی برای شغل مورد نظر مناسب است یا خیر ؟

مهمتریناهداف معاینات قبل ازاستخدام عبارتند از :

  •     تعیین حدود سلامتی متقاضی و قابلیت وی برای کار مورد نظر.
  •     کشف بیماری های مسری کارگر و جلوگیری از انتشار آن .
  •    تشخیص زود رس بیماری ها و درمان آنها.
  •    تعیین عوارض و بیماری های قبلی متقاضی و ثبت در پرونده تا بعداً به حساب بیماری های ناشی از کار محسوب نگردد .
  •     حفاظت صنعت و سرمایه انسانی .